Virksomhedsplan 1. jan- 31. juli 2019 for Slagelse Produktionsskole

Virksomhedsplan.1.jan til 31.juli 2019 som pdf

Vedtaget den 4. december 2018 på Bestyrelsesmøde.

 1. Lovgrundlag.

Virksomheden på Slagelse Produktionsskole foregår i henhold til lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012, med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 634 af 16. juni 2014 og § 1 i lov nr. 1379 af 16. december 2014.Hvor ændringerne af lovgivningen nødvendiggør dette, træffer bestyrelsen i løbet af året beslutninger i konsekvens heraf.

 1. Værdigrundlag.

     2.1 Menneskesyn:

Skolens virksomhed hviler på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer noget værdifuldt, og at alle mennesker har ret til og krav på respekt.

     2.2 Skolesyn:

Det er målsætningen for den samlede skolevirksomhed at skabe rum for deltagernes personlige, faglige og sociale udvikling. Det er vores opgave i et konstruktivt samarbejde at styrke de unges kompetencer i respekt for deres ret til egne værdier og en forståelse for deres sociale og kulturelle baggrund, forskellige lærings-stile og mål med livet. Det er ligeledes målsætningen at give deltagerne det bedst mulige afsæt i deres fremtidige virke i uddannelse og arbejdsliv og som hele mennesker i et demokratisk samfund.

Denne målsætning efterleves ved, at produktionsskolen betragtes som en arbejdsplads, hvor linjer bindes sammen på tværs gennem fælles undervisningstilbud og en række sociale, kulturelle, sportslige og faglige aktiviteter.

Der lægges vægt på at skabe et uhøjtideligt tæt, trygt og inspirerende miljø, hvor de unge kan udfolde sig og udvikle sig i den skolekultur, der er resultatet af et seriøst fagligt

fællesskab og et miljø for almen og kulturbærende undervisning, hvor der er tid til samtale og fordybelse, og i et samvær med lærerkræfter med solid faglig baggrund, social forståelse og evne til at motivere og begejstre.

Det er derfor også vigtigt, at såvel deltagere som ansatte har mulighed for at få indflydelse på skolens virksomhed, værdigrundlag og udvikling.

Skolens undervisning har i videst muligt omfang et praktisk udgangspunkt og levner plads for den enkeltes læringsstil og etablering af et uformelt ungdomsmiljø, og den har rod i den danske kulturarv, men i en erkendelse af at leve i en globaliseret verden udvises der respekt og rum for andres etniske og kulturelle baggrund.

På denne måde vil vi tilbyde et forløb, hvor socialisering, dannelse, læring og anerkendelse er kernepunkter.

Vi bestræber os på at undgå stive regelsæt og har få, men klare regler med behørig plads til at tage pædagogisk nødvendige hensyn. Racistisk og truende adfærd, mobning, misbrug og vold tolereres ikke på skolen.

 1. Principper og politikker.

     3.1 Principper for undervisning:

Slagelse Produktionsskole tilbyder forløb for den enkelte deltager, hvor undervisning og udvikling af livsfærdigheder har et praktisk udgangspunkt og er integreret i de daglige aktiviteter på skolen og dens linjer.

Valgfri undervisning i almene færdigheder, kultur og samfund tilbydes efter behov og forsøges så vidt muligt relateret til den praktiske undervisning.

Når deltagere er optaget på skolen, ansvarliggøres disse mest muligt for at opnå et godt og lærerigt forløb, men det er skolens og den enkelte linjelærers ansvar at tilbyde al relevant undervisning og vejledning – herunder vejledning og udslusning til andre tilbud, hvis dette tjener deltageren og hensynet til øvrige deltagere bedst.

Deltagernes udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer registreres løbende som grundlag for forløbsplan. Der udstedes kompetencevis efter gældende lovgivning.

     3.2 Principper for vejledning:

Grundlaget for al vejledning er respekt for den vejledningssøgende og dennes selvbestemmelse. Vejledningen foregår i fortrolighed og bygger udelukkende på det kendskab til deltagerens baggrund – familieforhold, sociale begivenheder, skolegang, berøring med andre myndigheder og institutioner etc. – som deltageren selv ønsker at oplyse om.

Oplysninger til brug for vejledning kan indhentes hos myndigheder og institutioner, når deltageren giver tilsagn herom.
For deltagere under 18 år skal forældre/værge give tilsagn.

     3.3 Principper for udslusning:

Det er skolens målsætning, at flest mulige deltagere udsluses til kompetencegivende uddannelse eller fast arbejde.

Bestyrelsen udarbejder en strategi for skolens udslusning i henhold til gældende lovgivning.

3.4 Princip for forældresamarbejde:

Forældresamarbejdet har til formål, at bidrage til, at vores deltageres familier/værger, bliver inddraget som ressourcer i deltagerens vej til at gøre sig uddannelsesparat.

For deltagere over 18 år skal der være et samtykke til at forældre inddrages.

     3.5 Miljøpolitik:

Skolen ønsker at have en grøn profil. Dette opnås ved at sortere affald og spare energi og ressourcer.
Gartneriet dyrker økologiske grøntsager, frugt og blomster og der anvendes miljøvenlige/økologiske materialer i produktionen.

Salg af økologiske grønsager m.v. til eksterne kunder har første prioritet, og evt. overskud anvendes i køkkenet.

     3.6 Ledelse:

Skolens øverste ledelse er bestyrelsen. Den daglige og pædagogiske ledelse udøves af forstanderen på en demokratisk og involverende facon i en flad struktur med størst mulig delegering af ansvar og kompetence.

De enkelte linjelærere har den daglige ledelse af egne linjer, herunder ansvar for indkøb under overholdelse af gældende politikker og retningslinjer udmeldt fra administrationen, overholdelse af budgetter, indgåelse af aftaler om afsætning af produkter.

Ind og udslusning af deltagere foregår i samarbejde med skolens vejleder.

Forstanderen kan delegere ansvar og kompetence for særlige funktioner og opgaver til linjelærerne og øvrige ansatte.

     3.7 Medarbejderudviklingssamtaler – MUS:

Der aftales medarbejdersamtaler en gang årligt. Efter ønske og behov kan dette være hyppigere.

     3.8 Normering:

Normeringen på hver linje skal gennemsnitligt være 10 deltagere hen over året, herunder også deltagere under anden lovgivning. Det betyder, at der i perioder kan være færre deltagere end 10 og i andre perioder flere.

Såfremt der er yderligere lærertimer i form af ansatte i fleksjob på linjen, kan deltagertallet være højere.

Forhold der gør sig gældende ved beslutning om det eksakte antal deltagere:

 • Overlapning mellem udslusning og indskrivning.
 • Deltagere i praktik eller kombinationsforløb.
 • Deltagere som har undervisning på skolen i dansk, matematik og engelsk.
 • Deltagernes indbyrdes samspil og evne til at være velfungerende.
 • De fysiske rammer på linjen
 • Faglige, pædagogiske og sikkerhedsmæssige grunde til i en periode at nednormere.

Er der mange deltagere på en linje, foregår indskrivningen af en ny deltagere i dialog mellem vejleder og linjelærer.

Indskrivningen på en linje foregår så vidt muligt i dialog mellem linjelærer og vejleder.

     3.9 Enstrenget samarbejdsorganisation:

Der er indgået aftale om enstrenget samarbejdsorganisation om samarbejdet om arbejdsmiljø, deltagerråd og SAMO opgaver.

     3.10 Organisationsplan:


 Organisationsplanen ser således ud:

Bestyrelse:

1 person fra DA - 2 personer fra LO

1 person fra Slagelse Kommune

1 person fra ZBC s bestyrelse

1 medarbejderrepræsentant

1 deltagerrepræsentant

           

Forstander

Administration

Vejledere

Almen undervisning

Køkken/Kantine

Tømrer

Maler

IT

Gartneri

Omsorg

Idræt

3.11    Efteruddannelse:

            Forstanderen er ansvarlig for at personalet har de fornødne kompetencer.

            Efteruddannelse tilrettelægges i samarbejde med den enkelte medarbejder.

            Via kurser, pædagogiske dage, branchemøder og efteruddannelse sikres det at ansatte kontinuerligt udvikler den pædagogiske, faglige, vejlednings- og ledelsesmæssige kompetence på skolen.

 1. Målgrupper.

            Undervisningstilbuddet på Slagelse Produktionsskole er åbent for alle unge, som opfylder den gældende lovgivnings kriterier. Desuden kan andre målgrupper undervises på skolen under reglen om indtægtsdækket virksomhed, når det skønnes foreneligt med skolens formål og værdigrundlag.

            Skolen tilbyder den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU og den 2-årige ungdomsuddannelse KUU. Fra 1. januar 2018 har Slagelse Produktionsskole været en del af det EU – medfinansierede projekt ” Kommune – og uddannelsessamspil ” – ”Komm Udd”. Over en treårig periode er det planen, at 370 ledige unge skal gøres klar til uddannelse. Projektet er i samarbejde med:

            Slagelse Kommune, VUC Vestsjælland Syd – Slagelse, Korsør Produktionshøjskole, ZBC – Slagelse og Slagelse Produktionsskole.

 1. Undervisningens indhold og organisering.

            Undervisningen på Slagelse Produktionsskole tager udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger og sigter mod at styrke deltagerens faglige og personlige udvikling og kompetencer med henblik på at søge uddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

            Det er skolens mål, at alle deltagere, når de udsluses, har personlige og skolemæssige kompetencer, der kvalificerer dem til videre uddannelse eller arbejde.

            Der tilbydes undervisning på følgende linjer:

 • Tømrerlinje– snedkeri og serviceopgaver.
 • Gartneri – frilands og væksthus
 • IT – opgaver inden for det grafiske område og IT-relaterede område samt support.
 • Køkken-kantine – tilberedning af daglig kost samt serviceopgaver.
 • Omsorgslinje – aktiviteter og serviceydelser inden for det sundhedsfaglige og pædagogiske område.
 • Idrætslinje – idrætsfaglige aktiviteter og serviceydelser.
 • Malerlinje – ind- og udvendig vedligeholdelse af skolen samt anden relevant produktion.

Andre områder – kan oprettes ad hoc, eventuelt finansieret over anden lovgivning, med henvisning til de gældende principper for skolens undervisning.

     5.1 Principper for linjeundervisning:

Produktion og opgaveløsning på alle linjerne foregår med udgangspunkt i følgende opgavetyper: basisproduktioner, kundebestilte engangsproduktioner, engangsopgaver til

skolens eget brug, serviceopgaver, egne udviklede produktioner samt i begrænset omfang "ting til deltagerne selv".

Alle større og nye opgaver skal forud for igangsættelses være aftalt skriftligt i henseende til antal, pris og deadline.

Alle nye opgaver kan beskrives sammen med eller for deltagerne forud for igangsættelse, således at deltagerne har den produktionsmæssige fornødne indsigt i forhold som f.eks.:

formål, kunde, antal, anslået materialeforbrug, pris, kvalitetsmål, produktionstid pr. enhed, deadline for aflevering, mv. – uanset om der er tale om eksterne eller interne aftagere.

Ved basisproduktioner og faste tilbagevendende opgaver henvises til generel beskrivelse, tegning eller lignende.

Ovenstående kan f.eks. foregå ved:

 • At orientere om dagens opgaver på et morgenmøde
 • At holde strukturerede linjemøder
 • At hænge ordresedlerne op på væggen

     5.2 Administrative principper for linjearbejde:

            Produktionen tilrettelæges desuden ud fra følgende principper:

 • Fakturering af kunder sker altid gennem skolens administration.
 • Salg af varer og tjenesteydelser må ikke i pris og sortiment virke konkurrenceforvridende i forhold til det lokale erhvervsliv.
 • Det pædagogiske sigte og hensynet til den enkelte deltagers optimale udbytte må ikke underordnes produktion.
 • Undervisning:
 • Undervisning i grundlæggende færdigheder – der tilbydes efter behov undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Introduktion til IT kan indgå i opgaveløsninger på værkstederne. I samarbejde med Slagelse Ungdomsskole tilbydes prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk. Derudover tilbydes lektielæsning og læsehold.
 • Til deltagere, der har gennemgået produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til en kompetencegivende ungdomsuddannelse på 2-5 uger, med mindre særlige forhold taler herimod.
 • Praktik af kortere varighed – alle deltagere bør inden for seks måneder efter linjelærers og vejleders forudgående vurdering tilbydes et praktikophold.
 • Øvrige undervisningsaktiviteter - Der planlægges et antal 10-timers arrangementer, foredrag samt linjeture.
 • Idræt - alle linjer har mulighed for idræt en eftermiddag om ugen.
 1. Visitation.

Visitation af de enkelte deltagere til skolen foretages af vejleder eller forstander. I tvivlstilfælde foretages visitationen i samarbejde mellem vejleder og forstander.

Før optagelse på skolen skal der foreligge en målgruppevurdering fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Skolen bruger IT system Nordplaner til deltagerregistrering.

 1. Vejledning.

Skolens vejledningstilbud sigter mod at udvikle den enkelte deltagers generelle kundskaber og klargøre deltagerens forudsætninger for uddannelse og varig beskæftigelse. Vejledningen foregår kontinuerligt og i samarbejde mellem deltageren, linjelærer og andre, der er involveret i eller knyttet til deltagerens undervisning. Der sondres mellem:

 • Individuel vejledning og rådgivning – som foregår på linjen og i deltagerens dagligdag under ansvar af linjelæreren og andre med undervisningsopgaver i relation til den enkelte, samt ad hoc i samarbejde med vejlederfunktionen.
 • Formelle samtaler under forløbet – med udgangspunkt i deltagerens forløbsplan.
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning – som dels foregår fagspecifikt på linjen og dels varetages generelt af vejlederfunktionen.
 • Ved optagelsen oprettes deltageren i IT systemet Nordplaner, som indeholder oplysninger om deltagerens baggrund, foreløbig forløbsplan og andre oplysninger af betydning for deltagerens undervisning og vejledning. Inden for den første måned efter opstart udarbejdes en forløbsplan, som jævnligt og minimum hver 3. måned fornys i samarbejde mellem deltager, linjelærer og vejleder.
 • Vejlederfunktionen er ansvarlig for ind- og udslusning af deltagere, etablerer kontakt til uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv og hjælper den enkelte deltager i sager, som har betydning for dennes personlige, sociale og uddannelsesmæssige forhold.
 1. Evaluering af indsatsområder for 2017/ 2018
 • EGU

I budgetforliget i Slagelse Kommune fremgår det, at der sættes fokus på uddannelsesindsatsen for de unge – herunder et ophold på en produktionsskole eller et EGU forløb.

Derfor har vi i september 2016 sendt skrivelse til kommunen med henblik på at indgå aftale om EGU forløb.

Samarbejdet med EGU forløb blev aldrig iværksat.

Regeringen nedsatte i januar 2016 ”Ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse”. Rapporten udkom i februar 2017. Ekspertgruppen kom med anbefalinger til regeringen, som senere har betydet, at der er indgået politisk aftale om den kommende Forberedende GrundUddannelse – FGU med start den 1. august. 2019. Heri indgår EGU.

 • KUU

Det er fortsat en ny uddannelse med udfordringer både fagligt vedr. indhold og til D niveauet. 1. hold med start august 2015 skal til eksamen juni 2017.

Der er også udfordringer med at få kvoten på 12 studerende to gange om året og dermed en fornuftig økonomi.

Siden start august 2015 og til og med start august 2018 har 65 været tilmeldt KUU.

En har gennemført de to år med bestået eksammen. 37 er blevet udsluset til ordinær uddannelse eller til arbejde. 14 er stoppet grundet sygdom og 13 grundet valg af forkert uddannelse eller for meget fravær.

 • EUD

Der vil fortsat være fokus på kravet om 02 i dansk og matematik.

Vores deltagere har mulighed for at følge undervisning til FP 9.

Derudover skal vi have fokus på, at vores deltagere bliver klar til at kunne gå til optagelsesprøve på en erhvervsskole.

Der har været oprettet hold til FP 9 i dansk, matematik og engelsk. Derudover har der været mulighed for at følge dansk og matematik, samt engelsk på individuelt niveau med henblik på at være klar til optagelsesprøve på en erhvervsskole.

 • Deltagernes digitale færdigheder

Det er en løbende opgave at forbedre deltagernes færdigheder inden for IT.

Ligeledes at deltagerne tager ansvar for information fra det offentlige via digital post.

Der er fokus på deltagernes digitale færdigheder – der ydes hjælp til de deltagere der har behov for hjælp og vejledning til at bruge nemid til f.eks. e- boks og andre digitale indgange.

 1. Indsatsområder for 1. januar – 31. juli 2019     
 • Slagelse Produktionsskole nedlægges som produktionsskole med udgangen af juli 2019.
 • Der vil være fokus på overgangen og opstart til FGU med start den 1. august 2019.
 • EU projektet Kommune og uddannelsesspil - ” Komm Udd” i samarbejde med Slagelse Kommune, VUC Vestsjælland Syd – Slagelse, ZBC – Slagelse, Korsør Produktionshøjskole og Slagelse Produktionsskole med start januar 2018.
 • Der vil være fokus på at daglig drift fortsætter til gavn for alle skolens deltagere og ansatte,

     

 1. Kommende udfordringer
 • Opstart af FGU den 1. august 2019
 • Økonomi - antal elever/deltagere. De seneste års økonomiske opsving i samfundet betyder flere i arbejde og dermed færre til produktionsskoler og til FGU.
Til toppen

Vi bruger cookies

Vi indsamler statistik ved hjælp af cookies, og vi bruger også en cookie til at huske dit svar. Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Accepter