Håndbog for deltagere på Slagelse Produktionsskole

Håndbog som PDF - klik her

Praktiske oplysninger:
Ved indskrivning får deltageren udleveret skolens brochure. Her gives informationer om skolens 7 linier, almenundervisning, vejlederfunktion og meget mere.

• Du møder mandag til torsdag kl. 7.30 til 14.15. Fredag kl. 7.30 til 12.15.
• Bus nr. 234 kører fra Slagelse Busstation.
• Bus nr. 234 kører fra Sorø Busterminal.
• Se evt. www.rejseplanen.dk
• Stå af ved Ottestrup Forsamlingshus. Gå ca. 900 m op ad Ottestrupvej, forbi kirken og under motorvejen. Så ligger skolen på venstre side.
• Ungdomskort er et tilbud, der giver stor rabat i den kollektive trafik. Prisen for 30 dage er kr. 337,20. Se evt. www.uddannelseskort.dk
• Sygdom /afbud – meddeles telefonisk til din linieleder mellem kl. 7.30 – 7.45.
• Du skal ringe hver dag, mens du er syg på tlf. nr. 58 54 40 01 eller direkte til liniens nr.
• Skolens fællesaktiviteter skal du deltage i.
• Fridag aftales med egen linieleder senest dagen før.
• Alle deltagere er med til den daglige rengøring på linien.
• Alkohol og stoffer må ikke forefindes på skolen.
• Du skal aftale, hvis du har behov for at forlade skolens område i skoletiden.
• Mobiltelefoner og musikafspiller skal være slukket i kantinen. På nogle linier skal de også være slukket af hensyn til arbejdets gennemførelse.
• Du må ikke have hue eller kasket på i kantinen.

Bespisning:
Der serveres morgenmad og frokost i skolens kantine. Endvidere tilbydes der frugt.
Skolen henstiller til, at der ikke indtages sukkerholdig /energiholdige drikke i dagens løb.
Den enkelte linieleder har ret til på egen linie at indføre regler vedr. indtagelse af sukkerholdig /energiholdige drikke.
Der er i dagens løb adgang til vand, te og kaffe.

Betaling af kost:
Alle medarbejdere, samt deltagere betaler for kost hver dag. Betaling sker via løntræk.

Beløbet trækkes uanset om man er syg eller fraværende. Ved længerevarende sygdom tages der individuelt stilling til evt. dispensation.

Deltagere betaler ikke for kost på følgende tidspunkter:

• Under ferie
• Under praktikophold
• Under kombinationsforløb
• Under P-dage

Prisen pr. dag er kr. 22,-. Dette beløb dækker også udgifter til ekskursioner og ulykkesforsikring.

Varighed:
Ophold på en produktionsskole kan maksimalt vare op til et år.
Der er mulighed for dispensation, og denne gives af forstander.

Kompetencebevis:
Skolens deltagere får efter deres ophold på skolen et bevis for hvilke faglige kompetencer deltageren har opnået under sit ophold på skolen, hvis opholdet har været 3 mdr. eller mere.
Hvis opholdet har været kortere end 3 mdr. kan deltageren fravælge beviset.

Skolens område:
Såfremt der er behov for at forlade skolens område inden for arbejdstiden, skal dette aftales med linieleder.

Befordring, godtgørelse:
Kørsel i arbejdstid i egen bil afregnes efter statens regler i h. t. afleveret km. regnskab.
Der udbetales efter ”høj takst”. Brug af egen bil skal være aftalt på forhånd.

Ved særlige forhold kan brug af offentligt transport dækkes efter aftale med vejleder.

Sygefravær:
Deltagerne skal personligt eller evt. via forældre/værge, meddele sygdom til skolen i tidsrummet kl. 7.30 - 7.45. Der skal ringes hver dag. Ellers bortfalder retten til skoleydelse under sygdom.
Dette kan fraviges efter linielederens skøn.

Ved længerevarende sygdomsperiode eller ved tilbagevendende sygdomsperioder kan skolen forlange lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring betales af skolen. Beslutning om indhentelse af lægeerklæring træffes af linieleder, vejleder og forstander i forening.

I tilfælde af mange tilbagevendende sygeperioder hos en deltager, skal det overvejes om fortsat indskrivning er rimelig. Dette afgøres af linieleder, vejleder og forstander i forening.

Barns første/anden sygedag.:
Deltagere med hjemmeboende børn har ret til barnets 1. og 2. sygedag. Deltageren skal give kontoret besked herom i tidsrummet kl. 7.30 -7.45.

Fravær ud over dette vil betyde fradrag i godtgørelsen. I særlige tilfælde kan linielederen fravige dette.

Lægebesøg:
Så vidt muligt lægges deltagernes lægebesøg (læge, tandlæge m.m.) udenfor eller i forlængelse af arbejdstiden.

Hvis lægebesøg kun er muligt i arbejdstiden, gives der maksimalt fri hertil i 2 timer med skoleydelse, forudsat at deltageren møder op på skolen samme dag. Frihed derudover betales af deltageren selv.
Evt. dispensation kan træffes af linielederen.

Udeblivelse:
Deltagere trækkes i skoleydelsen, når de er fraværende uden gyldig grund.
Gyldig grund afgøres af linielederen – det kan f.eks. være akut sygdom i nærmeste familie eller ulykkestilfælde.

Ved udeblivelse, hvor der er arrangement, trækkes i timer ifølge den vedtagne årsplan.

Hjemsendelse / Udmeldelse:
Af pædagogiske og disciplinære årsager med henblik på at bevare et godt og frugtbart arbejdsklima på linien, kan linielærer vælge at hjemsende deltagere fra et par timer og op til en uge.

Udmeldelse kan kun foretages af forstander.

Ved hjemsendelse og udmeldelse af deltagere under 18 år, skal forældre/værge altid orienteres.

Tur- og festregler:
Ved fester er skolen vært for 3 genstande, det være sig alkohol eller sodavand. Derudover kan der i begrænset omfang købes alkohol/vand. Prisen fastsættes fra gang til gang.
Unge under 18 år skal medbringe skriftlig tilladelse fra forældre/værge. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer eller euforiserende stoffer.

Rygepolitik:
På Slagelse Produktionsskole må der ryges i det indrettede rygerum, i skolegården. Dette gælder for både deltagere og ansatte, samt skolens gæster. Der må ikke ryges andre steder på skolens matrikel, inde som ude.

E-cigaret må kun ryges på anvist sted.

Rusmiddel:
De lovlige rusmidler er alkohol og tobak.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolens område.
Når der holdes fest på skolen, planlagt arrangement, dispenseres for regler om indtagelse af alkohol.

De ulovlige rusmidler er euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at være i besiddelse af eller at indtage rusmidler i arbejdstiden eller på skolens område.

Enhver handel med eller overdragelse af euforiserende stoffer i arbejdstiden eller på skolens område vil medføre bortvisning fra skolen.

Der vil i hvert tilfælde blive taget stilling til evt. politianmeldelse.

Møder deltageren på skolen i påvirket tilstand, bliver man sendt hjem.

Deltageren vil efterfølgende blive indkaldt til samtale.

Er deltageren under 18 år, underrettes forældre/værge.

Ved brug af rusmidler, kan skolen kræve, at deltageren kontakter misbrugscentret/skolens misbrugskonsulent.

Mobiltelefon, musikafspillere, Ipad, m.m.:
Det henstilles til deltagerne at brug af ovenstående ikke må forstyrre arbejdet og undervisningen.

Den enkelte linieleder har ret til på egen linie at indføre en mobilkultur, der er realistisk i forhold til liniens arbejdsgange.

Kantinen er mobilfrit/musikafspillerfrit område. Skolens mobil er dog fritaget.

IT spilleregler:
Den IT-ansvarlige skal ved opslag på de enkelte værksteder gøre opmærksom på hvad der ikke er tilladt.

Ved overtrædelse af reglerne er det den enkelte linieleder, evt. sammen med forstander, der fastsætter sanktionen.

Følgende spilleregler gælder:

• Det er ikke tilladt at downloade/streame ulovligt materiale.

• Man må ikke benytte skolens computer til pornografisk materiale.

• Misbrug af skolens telefonnr., mailadresser og adresse osv. på internettet, er ikke tilladt.

• Eventuel retsforfølgelse hæfter vedkommende, der har foretaget handlingen / handlingerne, selv for.

Trafiksikkerhed:
I vinterhalvåret opfordres deltagerene til at bære synlige reflekser, veste eller lys, da der ikke er fortov eller gadelys fra busstoppested og til skolen.

Erhvervelse af kørekort:
Deltagere, der er i gang med at erhverve kørekort, får fri med skoleydelse til:

• køreteknisk anlæg
• teoriprøve
• køreprøve

Køretimer planlægges så vidt muligt uden for skolens mødetider. Kan dette ikke altid praktiseres, aftaler deltager og linieleder, at der kan gives to timer med skoleydelse til køretimer.

Kørsel i skolens bil – deltagere:
Skolens deltagere kan benytte skolens køretøj i forbindelse med udførelse af opgaver på skolen, når de skønnes kvalificerede hertil af den ansvarlige linieleder.
Såfremt en deltager skal benytte skolens køretøj, skal der udfyldes en køreaftale påført kopi af gyldigt førerbevis. Derudover skal deltagerens linieleder underskrive aftalen.

Kørselsaftalen kan annulleres af linielederen, hvis deltageren ikke lever op til ansvaret.

Deltagerråd:
Der tilstræbes at der afholdes møde hver 2. måned.
Der udvælges repræsentant fra hvert værksted til rådet. Deltagerrådet vælger formand.
Formanden deltager i bestyrelsesmøderne jævnfør dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes 4 gange årligt.

Dagsorden til deltagerrådsmøder udarbejdes af deltagerrådsformand og forstander Maja Konge. Dagsorden og referat tilgår både linievis til deltagerne og til skolens medarbejdere.

Referater opbevares på kontoret.

Ved tilfælde af brand:
Der råbes, at der er brand. Deltagerne forlader lokalerne og samles linievis ved busstoppestedet syd for kantinen.
Medarbejdere sørger for brandbekæmpelse og at ringe 112.

Juli 2015

Til toppen

Vi bruger cookies

Vi indsamler statistik ved hjælp af cookies, og vi bruger også en cookie til at huske dit svar. Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Accepter