Håndbog for deltagere på Slagelse Produktionsskole

Håndbog som PDF - klik her

Praktiske oplysninger:

Ved indskrivning får deltageren udleveret skolens brochure. Her gives informationer om skolens 7 værksteder, almenundervisning, vejlederfunktion og meget mere.

 • Du møder mandag til torsdag kl. 7.30 til 14.15. Fredag kl. 7.30 til 12.15. En af dagene skal du være på skolen et kvarter længere.
 • Bus nr. 234 kører fra Slagelse Busstation.
 • Bus nr. 234 kører fra Sorø Busterminal.
 • Se evt. www.rejseplanen.dk                             
 • Stå af ved Ottestrup Forsamlingshus. Gå ca. 900 m op ad Ottestrupvej, forbi kirken og under motorvejen. Så ligger skolen på venstre side.
 • Ungdomskort er et tilbud, der giver stor rabat i den kollektive trafik.

Se evt. www.uddannelseskort.dk

 • Sygdom /afbud – meddeles telefonisk til din linielærer mellem kl. 7.30 – 7.45.
 • Du skal ringe hver dag, mens du er syg på tlf. nr. 58 54 40 01 eller direkte til liniens nr.
 • Skolens fællesaktiviteter skal du deltage i.
 • Fridag aftales med egen linielærer senest dagen før.
 • Alle deltagere er med til den daglige rengøring på linien.
 • Alkohol og stoffer må ikke forefindes på skolen.
 • Du skal aftale, hvis du har behov for at forlade skolens område i skoletiden.
 • Mobiltelefoner og musikafspiller skal være slukket i kantinen. På nogle linier skal de også være slukket af hensyn til arbejdets gennemførelse.
 • Du må ikke have hue eller kasket på i kantinen.

Bespisning:

Der serveres morgenmad og frokost i skolens kantine. Endvidere tilbydes der frugt.

Skolen henstiller til, at der ikke indtages sukkerholdig /energiholdige drikke i dagens løb.

Den enkelte linielærer har ret til på egen linie at indføre regler vedr. indtagelse af sukkerholdig /energiholdige drikke.

Der er i dagens løb adgang til vand, te og kaffe.

Betaling af kost:

Alle medarbejdere samt produktionsskoledeltagere betaler for kost hver dag. Betaling sker via løntræk.

Beløbet trækkes uanset om man er syg eller fraværende. Ved længerevarende sygdom tages der individuelt stilling til evt. dispensation.

Deltagere betaler ikke for kost på følgende tidspunkter:

 • Under ferie
 • Under praktikophold
 • Under kombinationsforløb
 • Under personaledage

Prisen pr. dag er kr. 22,-. Dette beløb dækker også udgifter til ekskursioner og ulykkesforsikring.

Varighed:

Ophold på en produktionsskole kan maksimalt vare op til et år.

Der er mulighed for dispensation, og denne gives af forstander.

Kompetencebevis:

Skolens deltagere får efter deres ophold på skolen et bevis for, hvilke faglige kompetencer deltageren har opnået under sit ophold på skolen, hvis opholdet har været 3 mdr. eller mere.

Hvis opholdet har været kortere end 3 mdr., kan deltageren fravælge beviset.

Skolens område:

Såfremt der er behov for at forlade skolens område inden for arbejdstiden, skal dette aftales med linielærer.

Befordring, godtgørelse:

Kørsel i arbejdstid i egen bil afregnes efter statens regler iht. afleveret km. regnskab.

Der udbetales efter ”lav takst”. Brug af egen bil skal være aftalt på forhånd.

Ved særlige forhold kan brug af offentligt transport dækkes efter aftale med vejleder.

Sygefravær:

Deltagerne skal personligt eller evt. via forældre/værge meddele sygdom til skolen i tidsrummet kl. 7.30 - 7.45. Der skal ringes hver dag. Ellers bortfalder retten til skoleydelse under sygdom.

Dette kan fraviges efter linielærerens skøn.

Ved længerevarende sygdomsperiode eller ved tilbagevendende sygdomsperioder kan skolen forlange Mulighedserklæring. Udgiften til Mulighedserklæring betales af skolen. Beslutning om indhentelse af Mulighedserklæring træffes af linielærer, vejleder og forstander i forening.

I tilfælde af mange tilbagevendende sygeperioder hos en deltager skal det overvejes om fortsat indskrivning er rimelig. Dette afgøres af linielærer, vejleder og forstander i forening.

Barns første/anden sygedag.:

Deltagere med hjemmeboende børn har ret til barnets 1. og 2. sygedag. Deltageren skal give kontoret besked herom i tidsrummet kl. 7.30 -7.45.

Fravær ud over dette vil betyde fradrag i godtgørelsen. I særlige tilfælde kan linielæreren fravige dette.

Lægebesøg:

Så vidt muligt lægges deltagernes lægebesøg (læge, tandlæge m.m.) udenfor eller i forlængelse af arbejdstiden.

Hvis lægebesøg kun er muligt i arbejdstiden, gives der maksimalt fri hertil i 2 timer med skoleydelse, forudsat at deltageren møder op på skolen samme dag. Frihed derudover betales af deltageren selv.

Evt. dispensation kan træffes af linielærer.

Udeblivelse:

Deltagere trækkes i skoleydelsen, når de er fraværende uden gyldig grund. Hvis man kommer for sent eller går for tidligt uden gyldig grund skal deltageren minimum trækkes en halv time.

Gyldig grund afgøres af linielærer – det kan f.eks. være akut sygdom i nærmeste familie eller ulykkestilfælde.

Ved udeblivelse, hvor der er arrangement, trækkes i timer ved næstfølgende feriedag/e.

Hjemsendelse / Udmeldelse:

Af pædagogiske og disciplinære årsager med henblik på at bevare et godt og frugtbart arbejdsklima på linien, kan linielærer vælge at hjemsende deltagere fra et par timer og op til en uge. Der foretages ikke løntræk i denne periode.

Udmeldelse kan kun foretages af forstander.

Ved hjemsendelse og udmeldelse af deltagere under 18 år skal forældre/værge altid orienteres.

Tur- og festregler:

Ved fester er skolen vært for 3 genstande. Derudover kan der i begrænset omfang købes alkohol. Sodavand vil altid være gratis.

Unge under 18 år skal medbringe skriftlig tilladelse fra forældre/værge. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer eller euforiserende stoffer.

Rygepolitik:

På Slagelse Produktionsskole må der ryges i det indrettede rygerum i skolegården. Dette gælder for både deltagere og ansatte samt skolens gæster. Der må ikke ryges andre steder på skolens matrikel, inde som ude.

Rusmiddel:

De lovlige rusmidler er alkohol og tobak.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolens område.

Når der holdes fest på skolen, planlagt arrangement, dispenseres for regler om indtagelse af alkohol.

De ulovlige rusmidler er euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at være i besiddelse af eller at indtage rusmidler i arbejdstiden eller på skolens område.

Enhver handel med eller overdragelse af euforiserende stoffer i arbejdstiden eller på skolens område vil medføre bortvisning fra skolen.

Der vil i hvert tilfælde blive taget stilling til evt. politianmeldelse.

Møder deltageren på skolen i påvirket tilstand bliver man sendt hjem.

Deltageren vil efterfølgende blive indkaldt til samtale.

Er deltageren under 18 år, underrettes forældre/værge.

Ved brug af rusmidler kan skolen kræve, at deltageren kontakter misbrugscentret/skolens misbrugskonsulent.

Mobiltelefon, musikafspillere, Ipad, m.m.:

Det henstilles til deltagerne at brug af ovenstående ikke må forstyrre arbejdet og undervisningen.

Den enkelte linielærer har ret til på egen linie at indføre en mobilkultur, der er realistisk i forhold til liniens arbejdsgange.

Kantinen er mobilfrit/musikafspillerfrit område. Skolens mobil er dog fritaget.

IT-regler:

Den IT-ansvarlige skal ved opslag på de enkelte værksteder gøre opmærksom på, hvad der ikke er tilladt ved brug af skolens it-udstyr.

Ved overtrædelse af reglerne er det den enkelte linielærer, evt. sammen med forstander, der fastsætter sanktionen.

Følgende regler gælder:

 • Det er ikke tilladt at downloade/streame ulovligt materiale.
 • Man må ikke benytte skolens computer til pornografisk materiale.
 • Misbrug af skolens telefonnr., mailadresser og adresse osv. på internettet, er ikke tilladt.
 • Eventuel retsforfølgelse hæfter vedkommende, der har foretaget handlingen / handlingerne, selv for.

Vi accepterer IKKE chikane, mobning, vold og trusler

Chikane, mobning, m.m..

Føler en deltager sig udsat for chikane/mobning eller observerer andre dette, handles der på følgende måde:

 • Linielærer/vejleder eller forstander kontaktes –
 • Det er et fælles ansvar at drage omsorg for hinanden.

Vold og trusler:

Er en deltager udsat for vold, SKAL følgende foregå:

 • Kald på hjælp
 • Linielærer/vejleder eller forstander kontaktes
 • Situationen vurderes af forstander, vejleder og linielærer
 • Voldsudøver bortvises

Der aftales en plan for det videre forløb og for opfølgning.

Øvrigt personale og bestyrelse orienteres om episoden.

Trafiksikkerhed:

I vinterhalvåret opfordres deltagerene til at bære synlige reflekser, veste eller lys, da der ikke er fortov eller gadelys fra busstoppested og til skolen. Skolen uddeler gratis refleksveste.

Erhvervelse af kørekort:

Deltagere, der er i gang med at erhverve kørekort, får fri med skoleydelse til:

 • køreteknisk anlæg
 • teoriprøve
 • køreprøve

Køretimer planlægges så vidt muligt uden for skolens mødetider. Kan dette ikke altid praktiseres, aftaler deltager og linielærer, at der kan gives to timer med skoleydelse til køretimer.

Kørsel i skolens bil – deltagere:

Deltagere kan benytte skolens køretøj i forbindelse med udførelse af opgaver på skolen, når de skønnes kvalificerede hertil af den ansvarlige linielærer.

Såfremt en deltager skal benytte skolens køretøj, skal der udfyldes en køreaftale påført kopi af gyldigt førerbevis. Derudover skal deltagerens linielærer underskrive aftalen.

Kørselsaftalen kan annulleres af linielæreren, hvis deltageren ikke lever op til ansvaret.

Deltagerråd:

Der tilstræbes at der afholdes møde ca. hver 3. måned.

Der udvælges repræsentant fra hvert værksted til rådet. Deltagerrådet vælger formand og næstformand. Formand og næstformand deltager i bestyrelsesmøderne jævnfør dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes 4 gange årligt.

Dagsorden til deltagerrådsmøder udarbejdes af deltagerrådsformand og forstander Maja Konge. Dagsorden og referat tilgår både linievis til deltagerne og til skolens medarbejdere.

Referater opbevares på kontoret.

Ved tilfælde af brand:

Der råbes, at der er brand.

Ved brand i køkken/kantine samles alle linievis ved kontoret.

Ved brand andre steder på skolen samles alle linievis ved busvendepladsen.

Medarbejdere sørger for brandbekæmpelse og at ringe 112.

Oktober 2018

Til toppen

Vi bruger cookies

Vi indsamler statistik ved hjælp af cookies, og vi bruger også en cookie til at huske dit svar. Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Accepter